/ 17

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY HOÀNG ANH GIA LAI

Upload: ThuyNguyen.dokovn012|Ngày: 15/01/2013|Lượt xem: 1679|Tải về: 7|Cấp: Đại học

phần 2: phân tích môi trường hoạt động saûn phaåm truyeàn thoáng cuûa hagl laø caùc saûn phaåm veà goã. saûn phaåm goã cuûa hagl raát ña daïng, phuïc vuï cho nhieàu lónh vöïc khaùc nhau ôû thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc: * saûn phaåm goã noäi thaát nhö: baøn gheá, tuû, giöôøng, baøn trang ñieåm.

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]