/ 17

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY HOÀNG ANH GIA LAI

Upload: ThuyNguyen.dokovn012|Ngày: 15/01/2013|Lượt xem: 1324|Tải về: 6|Cấp: Đại học

phần 2: phân tích môi trường hoạt động saûn phaåm truyeàn thoáng cuûa hagl laø caùc saûn phaåm veà goã. saûn phaåm goã cuûa hagl raát ña daïng, phuïc vuï cho nhieàu lónh vöïc khaùc nhau ôû thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc: * saûn phaåm goã noäi thaát nhö: baøn gheá, tuû, giöôøng, baøn trang ñieåm...chuû yeáu laøm baèng goã daàu, camxe, baïch ñaøn, cao su, mdf daùn veneer xoan ñaøo vôùi chaát löôïng toát nhaát vaø laø moät trong nhöõng thöông hieäu daãn ñaàu taïi vieät nam. * saûn phaåm xuaát khaåu chuû yeáu laø ñoà goã noäi thaát nhö: baøn, gheá, gheá naèm, xe ñaåy röôïu... laøm baèng goã camxe, daàu, xoan ñaøo, kempas, jarah cuõng taïo ñöôïc teân tuoåi treân thò tröôøng quoác teá. * beân caïnh ñoù saûn phaåm goã coøn ñi vaøo phuïc vuï lónh vöïc xaây döïng nhö: vaùn saøn goã, keä beáp, lang can... ñöôïc laøm töø goã daàu, camxe phuïc vuï...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.