Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích nguyên tắc tập trung- dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:579|Tải về:0|Số trang:12 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

mục lục:a. phần mở đầu . 1b. phần nội dung: . 11.khái niệm nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước: 12. nguyê

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.