Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích quá trình dạy học và vận dụng vào công tác giảng dạy

Cấp:Đại học|Lượt xem:3070|Tải về:5|Số trang:7 | Ngày upload:13/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

[font=times new roman]i – phân tích quá trình dạy học. quá trình dạy học nói chung, quá trình dạy học hoá học nói riêng đã là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.