/ 13

Phân tích quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội XI (2011)

Upload: LoanNguyen.dokovn0|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 956|Tải về: 7|Cấp: Đại học

đề tài 6. phân tích quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của đảng và nhà nước ta từ đại hội vi (1986) đến đại hội xi (2011) mục lục: i. mở đầu 1. khái niệm đối ngoại và sự cần thiết đổi mới tư duy đối ngoại 2. hoàn cảnh lịch sử ii. quá trình đổi mới tư duy đối ngoại của đảng và nhà nước ta từ đại hội vi (1986) đến đại hội ix(2001) 1. đổi mới nhận thức về đặc điểm, mâu thuẫn, xu thế phát triển của thế giới 2. đổi mới quan điểm về các vấn đề an ninh và phát triển, dân tộc và giai cấp, về tập hợp lực lượng 3. đổi mới về đường lối, chính sách, tư tưởng chỉ đạo, phương châm hoạt động đối ngoại iii. một số nét mới của đường lối, chính sách đối ngoại của đảng từ đại hội x trở đi (sau 20...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.