/ 9

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Upload: LeTheHung.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 3536|Tải về: 2|Cấp: Đại học

tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa mác – lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người” . và trong đó, đối với cách mạng việt nam thì tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của người là một cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng. chính vì vậy, trong bài tập lớn học kỳ lần này, em xin chọn đề tài: “phân tích quan điểm của hồ chí...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.