/ 9

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Upload: LeTheHung.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4368|Tải về: 5|Cấp: Đại học

tư tưởng hồ chí minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng việt nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa mác – lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]