Phân tích tác động của tỉ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu

Upload: HuongHoang.dokovn|Ngày: 17/07/2012|Lượt xem: 1460|Tải về: 7|Cấp: Đại học

bài thảo luận môn: tài chính quốc tế phân tích tác động của tỉ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu nhóm golden key, ckak10 i, những vấn đề cơ bản về tỉ giá hối đoái 1, khái niệm về tỉ giá hối đoái: có rất nhiều nhà khoa học trên thế giới đã đưa ra những định nghĩa khác n

BÀI THẢO LUẬN

Môn: Tài chính quốc tế

Phân tích tác động của tỉ giá hối đoái đến hoạt động xuất khẩu

Nhóm Golden Key, CKAK10

I, Những vấn đề cơ bản về tỉ giá hối đoái

1, Khái niệm về tỉ giá hối đoái:

 Có rất nhiều nhà khoa học trên thế giới đã đưa ra những định nghĩa khác nhau về tỉ giá giữa 2 đồng tiền. Một số tiếp cận theo hướng sử dụng sức mua giữa 2 đồng tiền, một số khác cho rằng tỉ giá là giá của đơn vị tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên cách diễn đạt về tỉ giá là có sự khác biệt và trong một chừng mức nào đó thì cách hiểu về nội dung cũng chưa thống nhất. Nhưng tất cả những định nghĩa đó đờ̀u có một điờ̉m chung và được thừa nhận rộng rãi hiện nay trong chế độ tỉ giá thả nổi theo cơ chế thị trường đó là : “Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác”.

 Ví dụ :

-           Nếu 1 USD = 17.846 VND ta nói rằng “ Giá của USD là 17.846 VND

-           Nếu 1 AUD = 0.6767 USD ta nói rằng “ Giá của AUD là 0.6767 VND

Theo khái niệm này, tỷ giá được hiểu một cách hoàn chỉnh hơn, khắc phục được một vài hạn chế như:

-           Trong chế độ tỉ giá thả nổi, tỷ giá là giá cả được xác định theo quy luật cung cầu trên thị trường ngoại hối. Tỉ giá thường xuyên biến động để phản ánh những thay đổi trong các biến số xác định nó như :  lạm phát, lãi suất, tăng trưởng kinh tế, tâm lý, chính trị…khắc phục được khiếm khuyết trong việc định nghĩa tỉ giá theo sức mua giữa các đồng tiền.

-           Khái niệm này bao hàm cả một số đồng tiền chung như EUR, SDR… mà nếu chỉ tiếp cận định nghĩa theo hướng đơn vị tiền tệ quốc gia là chưa đủ.

2, Phân loại tỉ giá:

A, Căn cứ nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối:

-           Tỷ giá mua vào ( Bid rate )

-           Tỷ giá bán ra ( Ask/ offer rate )

-           Tỷ giá giao ngay ( spot rate )

-           Tỷ giá kì hạn ( Forward rate )

-           Tỷ giá mở cửa ( Opening rate)

-           Tỷ giá đóng cửa ( Closing date)

-           Tỷ giá chéo ( Crossed rate )

-           Tỷ giá chuyển khoản ( Transfer rate )

-           Tỷ giá tiền mặt ( Bank note rate )

-           Tỷ giá điợ̀n hụ́i

-           Tỷ giá thư hối ( ít phổ biến )

B, Căn cứ cơ chế điều hành chính sách tỷ giá:

-           Tỷ giá chính thức ( official Rate )

-           Tỷ giá chợ đen ( Black market rate ).

-           Tỷ giá cố định (Fixed rate )

-           Tỷ giá thả nổi hoàn toàn ( Freely floating rate )

-           Tỷ giá thả nổi có điều tiết (Managed floating rate )

C, Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng lên cán cân thương mại:

-           Tỷ giá danh nghĩa song phương: là tỷ lệ trao đổi số tuyợ̀t đối giữa 2 đồng tiền, biểu thị giá của một đồng tiền thong qua một đồng tiền khác mà chưa đề cập đến tương quan sức mua hàng hóa giữa chúng.

-           Tỷ giá thực song phương: Là tỷ giá đã được xác định trên cơ sở tỷ giá danh nghĩa song phương đã được điều chỉnh bởi tỷ lệ lạm phát trong nước và nước ngoài do đó phản ánh tương quan sức mua của 2 đồng tiền.

-           Tỷ giá danh nghĩa trung bình ( nominal effective exchange rate-NEER): Phản ánh sự thay đổi giá trị của một đồng tiền đối với tất cả các đồng tiền còn lại ( hay mụ̣t rụ̉ các đồng tiền ) và được biểu diễn dưới dạng chỉ số.

-           Tỷ giá thực trung bình (real effective exchange rate ): Được xác định trên cơ sở tỷ giá danh nghĩa đa biên đã được điều chỉnh bởi tỷ lệ lạm phát trong nước và các nước còn lại, nó phản ánh tương quan sức mua giữa nụ̣i tợ̀ và các đồng tiền còn  lại.

 

II, Phân tích tác động của tỉ giá

1, Tác động của tỷ giá hối đoái tới kinh tế vĩ mô nói chung:

A, Ảnh hưởng của tỷ giá đến mức giá cả hàng hóa:

 Khi các yếu tố khác không đổi, tỷ giá tăng làm giá cả hàng hóa nhập khẩu tính bằng nụ̣i tợ̀ tăng. Giá hàng hóa nhập khẩu tăng làm cho mặt bằng giá cả chung của nền kinh tế tăng. Tỷ giá tăng càng mạnh và tỷ trọng hàng hóa nhập khẩu càng lớn thì tỷ lệ lạm phát càng cao. Ngược lại khi tỷ giá giảm sẽ tạo áp lực giảm lạm phát.

đ   Tỷ giá có thể được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để đạt mục tiêu ổn định giá cả.

B, Ảnh hưởng của tỷ giá đến tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm:

Với các yếu tố khác không đổi, khi tỷ giá tăng (phá giá nội tệ) sẽ:

-           Kích thích tăng xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu, trực tiếp làm tăng thu nhợp quụ́c dân và tạo công ăn việc làm. Điều này thể hiện qua công thức tính thu nhập quốc dân:

Y=C + I + G + X - M

[Ẩn quảng cáo]