Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn lưu động và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty xây lắp 665

Cấp:Đại học|Lượt xem:2454|Tải về:12|Số trang:86 | Ngày upload:22/11/2011

lời nói đầu hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. có những ảnh hưởng khách qu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.