Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cp dược hậu giang-dhg

Cấp:Đại học|Lượt xem:692|Tải về:4|Số trang:0 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

đây là chuyên đề phân tích tình hình tài chính tại công ty cp dược hậu giang-dhg do nhóm sv khoa tcdn thực hiện năm 2010 nội dung chính i. tổng quan về ngành

đây là chuyên đề phân tích tình hình tài chính tại công ty cp dược hậu giang-dhg do nhóm sv khoa tcdn thực hiện năm 2010

NỘI DUNG CHÍNH

I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DƯỢC

II. CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH, CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM:

1. Các yếu tố cạnh tranh trong ngành.

2. Chiến lược kinh doanh.

3. Triển vọng phát triển ngành dược 2010.

III. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT

1. Điểm mạnh ( Strength)

2. Điểm yếu ( Weaknesses)

3. Cơ hội ( Opportunities)

4. Nguy cơ ( Threats).

IV. TỔNG KẾT