Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích vai trò của pháp luật đối với kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:1939|Tải về:3|Số trang:10 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

ra đời cùng với nhà nước, pháp luật là công cụ sắc bén để thực hiện quyền lực nhà nước, duy trì địa vị và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. nhà nước ban hà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.