Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phân tích về dư luận xã hội (Bài tập lớn)

Cấp:Đại học|Lượt xem:3232|Tải về:8|Số trang:13 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

như chúng ta đã biết dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá của các nhóm xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính th

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.