Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát hiện và khắc phục hiện tượng tự tương quan ở 1 bộ số liệu cụ thể

Cấp:Đại học|Lượt xem:2008|Tải về:6|Số trang:22 | Ngày upload:11/08/2012

Chuyên mục: | Trường:

1. bản chất hiện tượng tự tương quan1.1. định nghĩa1.2. nguyên nhân của tự tương quan1.2.1. nguyên nhân khách quan1.2.2. nguyên nhân chủ quan1.3. ước lượng bình

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.