Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát huy nguồn lực con người trong CNH- HĐH ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Cấp:Đại học|Lượt xem:2774|Tải về:8|Số trang:26 | Ngày upload:03/03/2012

lời mở đầu trong mọi xã hội, mọi thời đại lịch sử, vấn đề con người là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt, là trung tâm thu hót sự chú ý của các nhà chính trị, các nhà

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.