/ 26

Phát huy nguồn lực con người trong CNH- HĐH ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

Upload: TaiDuyTran.dokovn|Ngày: 03/03/2012|Lượt xem: 2748|Tải về: 8|Cấp: Đại học

lời mở đầu trong mọi xã hội, mọi thời đại lịch sử, vấn đề con người là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt, là trung tâm thu hót sự chú ý của các nhà chính trị, các nhà tư tưởng, các nhà khoa học. cùng với sự phát triển của khoa học vị trí và vai trò của con người ngày càng được khẳng định. đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá (cnh- hđh). thực chất của quá trình này là sự chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội. từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiên đại, dùa trên sự phát triển...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.