/ 115

Phát huy tiềm năng của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Upload: TuyenTran.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 703|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nước ta là một quốc gia đa dân téc, cùng với dân téc kinh còn có 53 dân téc thiểu số, với trên 10,5 triệu người. tuy chỉ chiếm 14% dân số cả nước nhưng địa bàn cư trú của các dân téc là 3/4 diện tích đất nước. đây là địa bàn có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như an ninh quốc phòng. nhìn lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phần lớn các dân téc thiểu số hiện nay, chóng ta thấy những khó khăn chồng chất mà đồng bào đang phải gánh chịu. nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa ix về công tác dân téc đã chỉ ra: sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của đảng, nhất là từ sau khi có nghị quyết...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.