Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát huy tiềm năng của phụ nữ dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:709|Tải về:2|Số trang:115 | Ngày upload:27/02/2012

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài nước ta là một quốc gia đa dân téc, cùng với dân téc kinh còn có 53 dân téc thiểu số, với trên 10,5 triệu người. tuy chỉ chi

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.