Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường ở nước ta, đã được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng và chỉ thị của Nhà nước

Cấp:Đại học|Lượt xem:1128|Tải về:1|Số trang:190 | Ngày upload:27/02/2012

mở đầu 1- tính cấp thiết của đề tài trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường, phát triển kinh tế hộ gia đình, là một trong những chủ trương và giải pháp ph

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.