/ 190

Phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường ở nước ta, đã được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng và chỉ thị của Nhà nước

Upload: HurricanesHlq.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 1117|Tải về: 1|Cấp: Đại học

mở đầu 1- tính cấp thiết của đề tài trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường, phát triển kinh tế hộ gia đình, là một trong những chủ trương và giải pháp phát triển kinh tế quan trọng của đảng và nhà nước ta. những thành tựu nổi bật đạt được trong những năm đổi mới vừa qua đã khẳng định tính đúng đắn và khoa học của chủ trương và giải pháp đó. hiện nay, "kinh tế hộ gia đình ở nông thôn... (vẫn đang) là loại hình tổ chức sản xuất có hiệu quả về kinh tế - xã hội, (sẽ) tồn tại, phát triển lâu dài, có vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn" [27, 11], th"n" [27, 11], nhất là đối với vùng núi. vùng núi nước ta chiếm 3/4 diện tích cả nước, là vùng có ý...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.