Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường ở nước ta, đã được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng và chỉ thị của Nhà nước

mở đầu 1- tính cấp thiết của đề tài trong quá trình chuyển sang cơ chế thị trường, phát triển kinh tế hộ gia đình, là một trong những chủ trương và giải pháp ph

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:958|Tải về:1|Số trang:192

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: