Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN.

Cấp:Đại học|Lượt xem:1548|Tải về:2|Số trang:16 | Ngày upload:09/01/2012

lời nói đầu nền kinh tế việt nam đang chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. sự nghiệp đổi mới kinh tế dòi hỏi phải nhanh chón

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.