/ 37

phát triển và xây dựng phần mềm quản lý thư viện

Upload: NhuLam.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 526|Tải về: 2|Cấp: Đại học

mục lục lời cảm ơn 1 lời nói đầu 2 chương i: khảo sát cơ sở thực tập 4 i.1. giới thiệu về nơi thực tập: 4 i.2. tổng quan về công ty 8 i.2.1. sơ đồ, cơ cấu tổ chức: 8 i.2.2. chức năng của các bộ phận: 8 chương ii: cơ sở lý thuyết 9 i. lý thuyết về hệ quản trị cơ sở dữ liệu access 9 1. giới thiệu chung 9 2. giới thiệu cơ sở dữ liệu của access: 9 2.1. bảng 10 2.2. truy vấn (query) 10 2.3. báo biểu (report) 11 ii. lý thuyết về ngôn ngữ lập trình visual basic 11 1. giới thiệu chung về visual basic 11 2. ngôn ngữ lập trình visual basic 11 2.1. đối tượng, các thuộc tính, phương thức, sự kiện trên đối tượng. 11 2.2. một số đối tượng trong visual basic. 12 chương iii: phân tích thiết kế hệ thống 13 1.quản lý độc...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.