Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền ở công ty cổ phần tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ việt nam.

Cấp:Đại học|Lượt xem:495|Tải về:0|Số trang:83 | Ngày upload:25/10/2012

mục lục lời nói đầu 1 chương 1: cơ sở lý luận của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp 2 1. kế toán vốn bằng tiền. 2 1.1: khái niệm vốn bằng tiền. 2 1.2: nhiệm vụ c

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.