/ 48

Phương pháp dạy học lịch sử

Upload: BeLon.dokovn|Ngày: 27/02/2012|Lượt xem: 6155|Tải về: 27|Cấp: Đại học

a. mở đầu 1.lý do chọn đề tài công cuộc đổi mới của đất nước ta đang diễn ra rất mạnh mẽ, sôi động trên mọi lĩnh vực, vấn đề đào tạo con người đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay đặt ra cấp thiết. đây là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, trong đó giáo dục và đào tạo giữ vai trò quan trọng. chính vì vậy mà đại hội đảng cộng sản việt nam lần thứ vii đã chỉ rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu và khẳng định mục tiêu của giáo dục là: "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức, có tay nghề, có năng lực thực hành tự chủ, năng động sáng tạo, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội". ngày nay do sự bùng...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.