Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Phương pháp dạy học lịch sử

Cấp:Đại học|Lượt xem:6170|Tải về:27|Số trang:48 | Ngày upload:27/02/2012

a. mở đầu 1.lý do chọn đề tài công cuộc đổi mới của đất nước ta đang diễn ra rất mạnh mẽ, sôi động trên mọi lĩnh vực, vấn đề đào tạo con người đáp ứng sự nghiệp

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.