/ 59

Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu

Upload: MaiThao.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1608|Tải về: 1|Cấp: Đại học

më (r)çu ë n­íc ta tõ khi chuyĩn dþch c¬ chõ quan liªu bao cêp sang c¬ chõ thþ tr­êng, nịn kinh tõ chung cđa c¶ n­íc (r)* cã nh÷ng b­íc nh¶y vät (r)¸ng kĩ. cïng víi sù chuyĩn (r)ỉi cđa nịn kinh tõ (r)êt n­íc, (r)êi sèng nh(c)n d(c)n ngµy cµng (r)­ỵc n(c)ng cao, mét têt yõu kh¸ch quan lµ sù ph¸t triĩn (r)a d¹ng ho¸ vị mỉt chêt vµ l­ỵng cđa x* héi t¹o ra nhiịu c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiưp, tuy nhiªn (r)(c)y cịng lµ th¸ch thøc (r)èi víi c¸c doanh nghiưp, buéc c¸c doanh nghiưp ph¶i cã g3/4ng nç lùc, (r)ỉi míi c¸ch nh×n vµ ph­¬ng thøc tiõn hµnh kinh doanh. mét vµi n¨m trë l¹i (r)(c)y, kinh doanh theo triõt lý marketing tuy cßn míi mỵ ë n­íc ta song (r)* vµ (r)ang ngµy cµng ph¸t triĩn, trë thµnh mét ph­¬ng ph¸p (r)ãng vai trß quan träng trong qu¶n trþ kinh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.