/ 59

Phương pháp hạch toán kế toán nguyên vật liệu

Upload: MaiThao.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 1794|Tải về: 1|Cấp: Đại học

më (r)çu ë n­íc ta tõ khi chuyĩn dþch c¬ chõ quan liªu bao cêp sang c¬ chõ thþ tr­êng, nịn kinh tõ chung cđa c¶ n­íc (r)* cã nh÷ng b­íc nh¶y vät (r)¸ng kĩ. cïng víi sù chuyĩn (r)ỉi cđa nịn kinh tõ (r)êt n­íc, (r)êi sèng nh(c)n d(c)n ngµy cµng (r)­ỵc n(c)ng cao, mét têt yõu kh¸ch quan lµ sù ph¸t triĩ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]