Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

PTTK + Code Quản Lý Bệnh Nhân

Cấp:Đại học|Lượt xem:635|Tải về:10|Số trang:0 | Ngày upload:11/08/2012

[font=&quot]môc lôc trang [font=times new roman]lời nói đầu [font=&quot][font=times new roman]chương i. giới thiệu đề tài [font=&quot]i. [font=&quot]giới th

Môc lôc

Trang

Lời nói đầu

Chương I. Giới thiệu đề tài

I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG 2

1. Nhiệm vụ của hệ thống quản lý bệnh viện . 2

2 Tổ chức của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 2

3. Những yêu cầu cần giải quyết . 3

4. Hướng phát triển của hệ thống quản lý bệnh nhân hiện nay. . 4

I. HƯỚNG THỰC THI ĐỀ TÀI 4

Chương II. Giới thiệu ngôn ngữ hệ thống 5

I.Giới thiệu chung về hệ quản trị CSDL SQL Server 2000 5

I.1 H qun tr cơ s d liu là gì? 5

I.2 Gii thiu chung v SQL Server 2000 . 5

1. Các thành phn ca SQL Server 2000. 6

2. Các đối tượng cơ s d liu . 6

3. Gii thiu mt sđối tượng cơ s d liu SQL Server . 8

4. Kiu d liu - Data Type 9

5. Mt s phát biu cơ bn ca T-SQL . 9

6. Khái nim vđối tượng trong SQL và cách to đối tượng

trong SQL Server 2000 . 10

II. Giới thiệuk về Visual Basic 6.0 và CSDL trong Visual Basic 6.0. 14

II.1 Gii thiu chung v Visua Basic . 14

II.2 ADO là gì ? 14

II.3 Các thuc tính đặc bit ca đối tượng ADO 15

Chương III. Phân tích thiết kế hệ thống . 16

I. Phân tích chức năng 16

I.1Biu đồ phân cp chc năng 16

1. Biu đồ phân cp chc năng là gì ? . 16

2. Đặc đim ca biu đồ phân cp chc năng: 16

I.2 Biu đồ lung d liu 17

1. Biu đồ lung d liu là gì ? 17

2. K thut phân mc . 17

II. Phân tích hệ thống dữ liệu . 21

II.1 Mô hình thc th/liên kết . 21

1. Khái niêm mô hình thc th/liên kết . 21

2. Các loi mô hình E/A . 21

II.2. Mô hình quan h . 24

1. Khái nim 24

2. Các dng chun ca lược đồ quan h . 24

3. Các lược đồ quan h ca h thng . 24

4. Danh Sách Các Bng . 25

Chươnng IV. . 34

i. Kết nối dữ liệu . 34

II. ADODb . 34

III. Mét số modul chính của chương trình . 35

Một số form chính của CT 40

I. Kết luận 44

III. Hướng phát triển . 44

Tµi liÖu tham kh¶o . 45

Tag: quản lý bệnh nhân, quản lý source code, phần mềm quản lý bệnh nhân, quản lý nhân viên, quản lý nhân sự, quản lý nhân lực, quản lý dịch bệnh, quản lý chữa bệnh, quản lý bệnh hại, quản lý bệnh nấm,