PTTK + Code Quản Lý Bệnh Nhân

Upload: VinhNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 820|Tải về: 11|Cấp: Đại học

[font=&quot]môc lôc trang [font=times new roman]lời nói đầu [font=&quot][font=times new roman]chương i. giới thiệu đề tài [font=&quot]i. [font=&quot]giới thiệu hệ thống 2 [font=&quot]1. [font=&quot]nhiệm vụ của hệ thống quản lý bệnh viện . 2 [font=&quot]2 [font=&qu

Môc lôc

Trang

Lời nói đầu

Chương I. Giới thiệu đề tài

I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG 2

1. Nhiệm vụ của hệ thống quản lý bệnh viện . 2

2 Tổ chức của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 2

3. Những yêu cầu cần giải quyết . 3

4. Hướng phát triển của hệ thống quản lý bệnh nhân hiện nay. . 4

I. HƯỚNG THỰC THI ĐỀ TÀI 4

Chương II. Giới thiệu ngôn ngữ hệ thống 5

I.Giới thiệu chung về hệ quản trị CSDL SQL Server 2000 5

I.1 H qun tr cơ s d liu là gì? 5

I.2 Gii thiu chung v SQL Server 2000 . 5

1. Các thành phn ca SQL Server 2000. 6

2. Các đối tượng cơ s d liu . 6

3. Gii thiu mt sđối tượng cơ s d liu SQL Server . 8

4. Kiu d liu - Data Type 9

5. Mt s phát biu cơ bn ca T-SQL . 9

6. Khái nim vđối tượng trong SQL và cách to đối tượng

trong SQL Server 2000 . 10

II. Giới thiệuk về Visual Basic 6.0 và CSDL trong Visual Basic 6.0. 14

II.1 Gii thiu chung v Visua Basic . 14

II.2 ADO là gì ? 14

II.3 Các thuc tính đặc bit ca đối tượng ADO 15

Chương III. Phân tích thiết kế hệ thống . 16

I. Phân tích chức năng 16

I.1Biu đồ phân cp chc năng 16

1. Biu đồ phân cp chc năng là gì ? . 16

2. Đặc đim ca biu đồ phân cp chc năng: 16

I.2 Biu đồ lung d liu 17

1. Biu đồ lung d liu là gì ? 17

2. K thut phân mc . 17

II. Phân tích hệ thống dữ liệu . 21

II.1 Mô hình thc th/liên kết . 21

1. Khái niêm mô hình thc th/liên kết . 21

2. Các loi mô hình E/A . 21

II.2. Mô hình quan h . 24

1. Khái nim 24

2. Các dng chun ca lược đồ quan h . 24

3. Các lược đồ quan h ca h thng . 24

4. Danh Sách Các Bng . 25

Chươnng IV. . 34

i. Kết nối dữ liệu . 34

II. ADODb . 34

III. Mét số modul chính của chương trình . 35

Một số form chính của CT 40

I. Kết luận 44

III. Hướng phát triển . 44

Tµi liÖu tham kh¶o . 45

[Ẩn quảng cáo]