/ 30

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU DÊT MAY

Upload: DuCamXuc.dokovn|Ngày: 11/06/2013|Lượt xem: 262|Tải về: 0|Cấp: Đại học

Báo cáo thực tập tổng hợp SVTH: Trần Duy Nguyên Lớp: Marketing 47B 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 I. Tên gọi, trụ sở và hình thức Công ty .. 2 1. Tên gọi: . 2 2. Trụ sở:... 2 II. Mục tiêu, phạm vi và lĩnh vực hoạt động. 2 III. QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ CỦA ĐHĐCĐ, HĐQT VÀ TGĐ: . 4 1. Quyền hạn và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ 4 2. Quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT .. 4 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổng giám đốc ... 7 IV. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC: ... 8 V. CƠ SỞ VẬT CHẤT: ... 8 VI.TÀI CHÍNH .. 11 1. Quản lý và sử dụng vốn. .. 11 2. Quản lý và sử dụng tài sản. . 13 2.1. Tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định. 13 2.2. Vốn điều lệ. .. 14 VIII. Cơ sở vật chất: .. 14 IX. BÁO CÁO TỔNG ẾT QUẢ SXKD NĂM 2008 17 2. Tình hình hoạt động SXKD năm 2008 . 21 2.1. Kết quả thực hiện của các đơn vị trong Tập đoàn dệt may Việt Nam: . 21 2.2. kết quả kinh doanh năm 2008 của công ty ... 22 2.3. Đánh giá cụ thể các bộ phận : 24 2.4. Các mặt công tác khác: .. 28 2.5. Các vấn đề tồn đọng. ... 28 X. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN: .. 29 Báo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.