/ 20

Quá trình hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

Upload: HuyenBui.dokovn|Ngày: 16/07/2012|Lượt xem: 987|Tải về: 1|Cấp: Đại học

ng(c)n hµng nhµ n­íc viöt nam häc viön ng(c)n hµng -----((----- (r)ò ¸n kinh tõ chýnh trþ §ò tµi: qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t trión cña thþ tr­êng chøng kho¸n viöt nam ng­êi h­íng dén : th.s ph¹m thþ nguyöt ng­êi thùc hiön : l" thu hµ líp : tcdn c - k9 khoa : tµi chýnh - ng(c)n hµng hµ néi, 08 - 2007 lời nói đầu hiện nay, chứng khoán đang là một vấn đề nóng bỏng trong nền kinh tế việt nam. mặc dù mới bắt đầu được hình thành cách đây gần mười năm nhưng thị trường chứng khoán đã nhanh chóng được phát triển cả về quy mô và chất lượng, trở thành một trong những thị trường sôi động nhất trong nền kinh tế, thu hút nhiều thành phần kinh tế cũng như các cá nhân, tập thể thuộc mọi tầng lớp trong xã hội tìm hiểu và tham gia. đây là một...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.