Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về cán bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý

Cấp:Đại học|Lượt xem:1492|Tải về:21|Số trang:12 | Ngày upload:16/05/2013

1 Tác phẩm Hồ Chí Minh và văn kiện Đảng Cộng sản việt nam về chính trị Câu 1. Tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ của Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm Đư

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.