Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

Cấp:Đại học|Lượt xem:303|Tải về:0|Số trang:18 | Ngày upload:29/11/2011

lời mở đầu phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất cả nhất của toàn nhân loại. làn sóng văn minh thứ ba đang được loài người tới một kỉ nguyên mới, mở ra b

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.