/ 20

Quan điểm của Đảng Con người vừa là mục tiêu vừa động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã

Upload: NhaNgong.dokovn|Ngày: 20/05/2012|Lượt xem: 961|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lêi nãi (r)çu sù ph¸t trión kinh tõ x· héi nµo rót cuéc còng nh"m nh÷ng môc tiªu x* héi, nh(c)n v¨n nhêt (r)þnh. ph¸t trión theo nghüa (r)çy (r)ñ lµ bªn c¹nh sù gia t¨ng vò l­îng (t¨ng tr­ëng kinh tõ) cßn bao hµm sù thay (r)æi vò chêt l­îng(nh÷ng biõn (r)æi vò mæt x· héi). häc thuyõt h×nh th¸i kinh tõ - x* héi cu¶ c.m¸c lµ mét thµnh tùu cña khoa häc cu¶ loµi ng­êi. nã ph¸c ho¹ quy luët tæng qu¸t cu¶ lþch sö nh(c)n lo¹i vµ sù ph¸t trión cu¶ x* héi loµi ng­êi sï tiõn tíi chñ nghi* céng s¶n mµ giai (r)o¹n th ¸p cu¶ nã lµ chñ nghi· x· héi. chñ nghi· x· héi kh"ng (r)èi lëp víi ph¸t trión, víi kinh tõ thþ tr­êng mµ lµ nêc thang ph¸t trión cu¶ loµi ng­êi (r)­îc (r)¸nh dêu b"ng sù tiõn bé x* héi cu¶ sù ph¸t trión. nã lµ c¸ch thøc gi¶i...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.