Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quan điểm của Đảng Con người vừa là mục tiêu vừa động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã

lêi nãi (r)çu sù ph¸t trión kinh tõ x· héi nµo rót cuéc còng nh"m nh÷ng môc tiªu x* héi, nh(c)n v¨n nhêt (r)þnh. ph¸t trión theo nghüa (r)çy (r)ñ lµ bªn c¹nh sù

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:894|Tải về:1|Số trang:20

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: