/ 21

Quan điểm của Đảng Con người vừa là mục tiêu vừa động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã

Upload: NhaNgong.dokovn|Ngày: 20/05/2012|Lượt xem: 1111|Tải về: 1|Cấp: Đại học

lêi nãi (r)çu sù ph¸t trión kinh tõ x· héi nµo rót cuéc còng nh"m nh÷ng môc tiªu x* héi, nh(c)n v¨n nhêt (r)þnh. ph¸t trión theo nghüa (r)çy (r)ñ lµ bªn c¹nh sù gia t¨ng vò l­îng (t¨ng tr­ëng kinh tõ) cßn bao hµm sù thay (r)æi vò chêt l­îng(nh÷ng biõn (r)æi vò mæt x· héi). häc thuyõt h×nh th¸i kinh

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]