Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quan điểm của Đảng Con người vừa là mục tiêu vừa động lực của sự nghiệp cách mạng Xã hội chủ nghiã

Cấp:Đại học|Lượt xem:961|Tải về:1|Số trang:20 | Ngày upload:20/05/2012

lêi nãi (r)çu sù ph¸t trión kinh tõ x· héi nµo rót cuéc còng nh"m nh÷ng môc tiªu x* héi, nh(c)n v¨n nhêt (r)þnh. ph¸t trión theo nghüa (r)çy (r)ñ lµ bªn c¹nh sù

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.