/ 11

Quan điểm của Đảng về Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ở nước ta

Upload: HuynhVanThinh.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 31887|Tải về: 46|Cấp: Đại học

đặt vấn đề từ đại hội đảng lần thứ iii, đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (cnh-hđh) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, đảng ta đã xác định thực chất của cnh xã hội chủ nghĩa là "quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rộng". thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã hội, khai thác tối ưu các nguồn lực và lợi thế, bảo đảm tăng trưởng nhanh ổn định, nước ta phải xác định rõ cơ cấu kinh tế hợp lý, trang thiết bị ngày càng hiện đại cho các ngành kinh tế. mặt khác, nước ta là nước đang phát triển vì vậy quá trình ấy gắn liền với...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.