/ 7

quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, vận dụng thực tiễn ở nước ta

Upload: LeQuang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 701|Tải về: 3|Cấp: Đại học

[font=times new roman][font=times new roman]lời nói đầu [font=times new roman]đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng nhưng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân đông đảo, mà không phải là công việc của một số người, của riêng đảng cộng sản. đảng lãng đạo để nhân dân đứng lên đấu tranh tự g[fo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]