/ 7

quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, vận dụng thực tiễn ở nước ta

Upload: LeQuang.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 538|Tải về: 3|Cấp: Đại học

[font=times new roman][font=times new roman]lời nói đầu [font=times new roman]đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng nhưng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân đông đảo, mà không phải là công việc của một số người, của riêng đảng cộng sản. đảng lãng đạo để nhân dân đứng lên đấu tranh tự g[font=times new roman]iải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. sự nghiệp ấy chỉ có thể được thực hiện bằng sức mạng của cả dân tộc, bằng đại đoàn kết dân tộc. điều này đã được hồ chí minh nói khá cặn kẽ, theo quan điểm của người, đại đoàn kết dân tộc là một trong những nhân tố quan trọng nhất bảo đảm thắng lợi của cách mạng việt nam. [font=times new roman]trong toàn bộ những bài báo bài viết của hồ chí minh theo thống kê có đến 40% bài báo, bài viết, bài nói về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.