Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quan điểm của triết học Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:15290|Tải về:51|Số trang:15 | Ngày upload:04/03/2012

lời mở đầu phát triển con người là mục tiêu cao cả nhất của toàn nhân loại. đây cũng là quốc sách hàng đầu trong công cuộc xây dựng nước ta thành một nước giàu

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.