Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ở Việt Nam

phần mở đầu loài người đã trải qua năm phương thức sản xuất đó là: nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, , tư bản chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. tư duy

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1006|Tải về:2|Số trang:21

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Ngày tạo: