/ 39

quản lý Nhà nước về xã hội

Upload: NguyenVanThai.dokovn|Ngày: 15/10/2012|Lượt xem: 1462|Tải về: 14|Cấp: Đại học

uỷ ban nhân dân tỉnh hoà bình trường chính trị ----------*&*---------- tài liệu học tập môn học: quản lý nhà nước về xã hội (chương trình trung cấp hành chính) tháng 4 năm 2005 mục lục trang chương i: quản lý nhà nước đối với các vấn đề xã hội 2 i. những vấn đề cơ bản quản lý nhà nước đối với các vấn đề xã hội. 2 ii. quản lý nhà nước đối với các vấn đề xã hội. 3 iii. hệ thống tổ chức bộ máy quản lý các vấn đề xã hội. 6 chương ii: quản lý nguồn nhân lực xã hội 10 i. phân bố dân cư, nhân lực và sự chuyển dịch cơ cấu lao động. 10 ii. phát triển và sử dụng nguồn nhân lực. 12 chương iii: quản lý nhà nước về văn hoá 17 i. những vấn đề cơ bản về văn hoá. 17 ii. quản lý nhà nước về...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.