Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

quản lý Nhà nước về xã hội

Cấp:Đại học|Lượt xem:1419|Tải về:13|Số trang:39 | Ngày upload:15/10/2012

uỷ ban nhân dân tỉnh hoà bình trường chính trị ----------*&*---------- tài liệu học tập môn học: quản lý nhà nước về xã hội (chương trình trung cấp hành chính)

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.