Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Qui luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:2120|Tải về:2|Số trang:9 | Ngày upload:04/12/2011

i. mở đầu thế kỷ 21 là thế kỷ của sự vận động và không ngừng phát triển về mọi lĩnh vực nh­: khoa học- kỹ thuật, kinh tế thương mại, sự giao lưu hợp tác giữa cá

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.