/ 13

quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Upload: NguyenThanhTam.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 467|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời nói đầu đứng trước xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, việt nam vẫn còn là một trong những nước có nền kinh tế chậm phát triển, nghèo nàn, lạc hậu. trên cơ sở kết hợp phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế thị trường với mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa mà đảng lùa chọn thì việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn vừa phù hợp với xu hướng phát triển chung của nhân loại, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta, nâng cao đời sống nhân dân là một nhiệm vụ rất khó khăn của đảng và nhà nước ta. để có thể từng bước giải quyết vấn đề trên thì việc nhận thức được tầm quan trọng của quy luật "giá trị" trong việc phát triển nền kinh tế thị trường ở việt nam...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.