/ 16

quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vạn dụng quy luật này trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Upload: LangTuHoTran.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 2259|Tải về: 0|Cấp: Đại học

lời mở đầu nền sản xuất hàng hoá trong quá trình hoạt động và phát triển của nó luân chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế.quy luật kinh tế là những mối liên hệ nhân quả,tất yếu,bản chất ,thường xuyên,lặp đi lặp lại của các quá trình kinh tế khách quan.quy luật kinh tế hoạt động ở mỗi phương thưcsanr xuất hợp thành một hệ thống có tác động chi phối hoạt động của phương thức sản xuất đó.do đó việc nắm bắt các quy luật kinh tếco ý nghĩa hết sức quan trọng,nhất là trong điều kiện hiện nay khi đất nước ta đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xhcn. trong khuân khổ tiểu luận này tôi tôi xin được phân tích quy luật giá trị hàng hoá trong nền sản xuất hàng hoá và sự vận dông quy luật này trong xây dựng kinh...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.