Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá và sự vạn dụng quy luật này trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:2264|Tải về:0|Số trang:16 | Ngày upload:04/03/2012

lời mở đầu nền sản xuất hàng hoá trong quá trình hoạt động và phát triển của nó luân chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế.quy luật kinh tế là những mối liê

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.