Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

Upload: DinhQuangDung.dokovn|Ngày: 13/08/2012|Lượt xem: 1420|Tải về: 6|Cấp: Đại học

i. quy định chung 1.1. quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đ¬ờng bê tông nhựa theo ph¬ơng pháp rải nóng. 1.2. quy trình này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa, nâng cấp m

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đ¬ờng bê tông nhựa theo ph¬ơng pháp rải nóng.

1.2. Quy trình này áp dụng cho việc làm mới, sửa chữa, nâng cấp mặt đ¬ờng ôtô, đ¬ờng phố, bến bãi, quảng tr¬ờng và thay thế tiêu chuẩn ngành 22 TCN - 22 - 90.

Đối với bê tông rải nhựa nóng có dùng các chất phụ gia khác nhau, bê tông nhựa đúc, bê tông nhựa dùng cho các lớp có tính năng đặc biệt (nh¬ lớp bê tông nhựa siêu mỏng, lớp bê tông nhựa tạo nhám, lớp bê tông nhựa thoát n¬ớc v.v..) có quy định riêng.

1.3. Hỗn hợp bê tông nhựa đ¬ợc chế tạo bằng các vật liệu đá, cát, bột khoáng (có hoặc không) và nhựa bitum ở trạng thái nóng trong bộ thiết bị của trạm bê tông trộn nhựa có thể đ¬ợc khống chế chặt chẽ theo quy định các tỷ lệ của các thành phần hỗn hợp bê tông nhựa.

II. PHÂN LOẠI BÊ TÔNG NHỰA VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG NHỰA

2.1. Phân loại

2.1.1. Căn cứ vào cỡ hạt lớn nhất danh định của cấp phối đá (t¬ơng ứng cỡ sàng tròn tiêu chuẩn mà cỡ sàng nhỏ hơn sát ngay d¬ới nó có l¬ợng sót tích luỹ lớn hơn 5%), bê tông rải nhựa nóng đ¬ợc phân ra 4 loại: bê tông nhựa hạt nhỏ, bê tông nhựa hạt trung, bê tông nhựa hạt lớn và bê tông nhựa cát. Xem bảng II-1.

2.1.2. Theo độ rỗng còn d¬ bê tông nhựa đ¬ợc phân ra hai loại:

- Bê tông nhựa chặt (BTNC) có độ rỗng d¬a từ 3% đến 6% thể tích. Trong thành phần hỗn hợp bắt buộc phải có bột khoáng. Xem bảng II-2a.

- Bê tông nhựa rỗng (BTNR) có độ rỗng còn d¬ từ lớn hơn 6% đến 10% thể tích, và chỉ dùng làm lớp d¬ới của mặt đ¬ờng bê tông nhựa hai lớp, hoặc làm lớp móng. Xem bảng II-2b.

[Ẩn quảng cáo]