Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Quy trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán tài chính.

Cấp:Đại học|Lượt xem:1657|Tải về:3|Số trang:34 | Ngày upload:22/11/2011

lời mở đầu: trong giai đoạn quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay, thị trường vốn đang dần từng bước được hoàn thiện, việc cổ phần hóa đang là xu hư

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.