/ 30

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Upload: ThanhngaDoan.dokovn|Ngày: 28/01/2013|Lượt xem: 3430|Tải về: 20|Cấp: Đại học

mục lục a. phần mở đầu 4 i. lý do chọn chuyên đề 4 ii. giới thiệu về đơn vị thực tập 4 ii.1. giới thiệu về trung tâm quan trắc môi trường. 4 ii.2. chức năng và nhiệm vụ của trung tâm quan trắc môi trường 5 1. vị trí chức năng 5 2. nhiệm vụ và quyền hạn 6 ii.3. giới thiệu phòng quan trắc môi trường 8 b. nội dung thực tập 9 i. nhật ký thực tập 9 ii. giới thiệu về tỉnh vĩnh phúc 11 ii.1. biên động điều kiện tự nhiên và phất triển kinh tế xã hội tỉnh vĩnh phúc 11 1. những thay đổi về điều kiện tự nhiên 11 2. phát triển kinh tế 11 ii.2.hiện trạng môi trường tỉnh vĩnh phúc 13 ii.2.1. hiện trạng môi trường nước 13 ii.2.1.1. hiện trạng môi trường nước mặt 13 ii.2.2. hiện trạng môi trường không khí và tiếng ồn 13 ii.2.2.1. hiện...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.