Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Rủi ro kiểm toán

Cấp:Đại học|Lượt xem:501|Tải về:0|Số trang:9 | Ngày upload:29/10/2012

rủi ro kiểm toán i.khái niệm: 1. định nghĩa: rủi ro kiểm toán là rủi ro (khả năng) mà ktv đưa ra ý kiến nhận xét không thích hợp khi bctc đã được kiểm toán vẫn

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.