Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học

Cấp:Đại học|Lượt xem:5111|Tải về:26|Số trang:77 | Ngày upload:02/04/2013

SINH HOẠỈ CHƯyEN mòn DựA ĨRÉN nghiên cửụ bai học 13 \ưdí ỹjLị &Ấ. ^VẬ u4)' Khi để cập đến sinh hoạt chuyên môn, thì câb hỏi quan trọng nhất mà chúng ta cần đặt

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.