Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

So sánh những ưu nhược điểm của mô hình quản lý phương Tây, Nhật Bản và đề xuất mô hình quản lý doanh nghiệp nước ta hiện nay

Cấp:Đại học|Lượt xem:1675|Tải về:9|Số trang:13 | Ngày upload:01/03/2012

lời mở đầu đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới, vậy chúng ta cần phải làm gì để đưa nền kinh tế đất nước đi lên cùng với xu hướng to

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.