Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sử dụng bảng câu hỏi điều tra trong đánh giá sơ bộ hệ thống kiểm soát nội bộ.

Cấp:Đại học|Lượt xem:3991|Tải về:19|Số trang:41 | Ngày upload:04/03/2012

lời mở đầu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị khách hàng kiểm toán là một vấn đề rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với quyết định và các công v

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.