Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sự hình thành và phát triển của các bộ máy tổ chức kiểm toán Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:79|Tải về:0|Số trang:33 | Ngày upload:02/08/2013

1 Lời mở đầu Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất n-íc, cả n-íc ta đã bắt tay vào công cuộc khôi phục nền kinh tế và xây dựng đất n-í

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.