/ 30

Sự khác nhau giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền tư sản

Upload: TimeChangingRain.dokovn|Ngày: 04/03/2012|Lượt xem: 36375|Tải về: 20|Cấp: Đại học

qua mấy chục năm xây dựng và đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ (1994), đảng ta đã xác định nhiệm vụ và phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. đây là nhiệm vụ lớn lao của đảng và của toàn dân tộc, cho nên đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện và cụ thể hóa trong các văn kiện của đảng như: nghị quyết hội nghị trung ương 8, khóa vii, năm 1995; văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ viii, v.v.. để góp phần nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong những năm qua, chúng tôi xin đề cập, trao đổi, làm sáng tỏ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.