/ 191

Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của Đảng ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay

Upload: HoangMinhLong.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 18922|Tải về: 15|Cấp: Tiến sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được đại hội vii của đảng thông qua đã xác định: "đảng lấy chủ nghĩa mác - lênin và tư tưởng hồ chí minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...". kết luận này được rót ra từ kết q

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]