/ 191

Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của Đảng ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay

Upload: HoangMinhLong.dokovn|Ngày: 16/04/2012|Lượt xem: 18275|Tải về: 11|Cấp: Tiến sĩ

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được đại hội vii của đảng thông qua đã xác định: "đảng lấy chủ nghĩa mác - lênin và tư tưởng hồ chí minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,...". kết luận này được rót ra từ kết quả tổng kết thực tiễn sáu mươi năm thực hiện chính cương vắn tắt, luận cương năm 1930 của đảng. nhưng, theo lênin, sợi chỉ đỏ của toàn bộ chủ nghĩa mác chính là phép biện chứng duy vật - khoa học phản ánh đúng đắn biện chứng khách quan của sự vật, hiện tượng. hoạt động của con người chỉ có kết quả, khi lấy biện chứng khách quan của sự vật, hiện tượng làm điểm xuất phát. đảng cộng sản việt nam luôn luôn vận dụng sáng tạo phép biện...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.