Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sự vận dụng phép biện chứng duy vật của Đảng ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay

Cấp:Tiến sĩ|Lượt xem:18302|Tải về:11|Số trang:191 | Ngày upload:16/04/2012

mở đầu 1. tính cấp thiết của đề tài cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được đại hội vii của đảng thông qua đã xác định: "đản

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.