Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

sự vận dụng quan điểm toàn diện và lịch sử cụ thể của phép biện chứng duy vật để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .

i- đặt vấn đề phép biện chứng là học thuyết triết học về biện chứng của thế giới. mà biện chứng của thế giới thì bao gồm: biện chứng khách quan (hay biện chứng

+ Xem thêm
Download

Tài liệu có tính phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:5610|Tải về:6|Số trang:13

Thông tin tài liệu

Cấp:

Trường: Đại học khoa học xã hội và nhân văn -ĐHQG HN

Ngày tạo: