Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

sự vận dụng quan điểm toàn diện và lịch sử cụ thể của phép biện chứng duy vật để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .

Cấp:Đại học|Lượt xem:6349|Tải về:6|Số trang:13 | Ngày upload:09/01/2012

i- đặt vấn đề phép biện chứng là học thuyết triết học về biện chứng của thế giới. mà biện chứng của thế giới thì bao gồm: biện chứng khách quan (hay biện chứng

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.