/ 13

sự vận dụng quan điểm toàn diện và lịch sử cụ thể của phép biện chứng duy vật để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .

Upload: ThaoDaoXuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 6318|Tải về: 6|Cấp: Đại học

i- đặt vấn đề phép biện chứng là học thuyết triết học về biện chứng của thế giới. mà biện chứng của thế giới thì bao gồm: biện chứng khách quan (hay biện chứng của thế giới vật chất) tức là các mối liên hệ các quá trình tương tác, biến đổi, phát triển của các sự vật, hiện tượng vất chất, và biện chứng chủ quan tức là biện chứng của ý thức với tư cách phản ánh biện chứng khách quan. do đó về mặt nguyên tắc thì biện chứng khách quan là cơ sở của biện chứng chủ quan (theo nguyên tắc chủ nghĩa duy vật). vậy phép biện chứng duy vật được xác định là cơ sở của biện chứng ý thức. với tư cách là học thuyết triết học về biện chứng của thế giới, thì phép biện chứng đã có 1 lịch sử ra đời và phát triển trên 1000 năm từ thời kỳ...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.