/ 13

sự vận dụng quan điểm toàn diện và lịch sử cụ thể của phép biện chứng duy vật để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .

Upload: ThaoDaoXuan.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 7356|Tải về: 13|Cấp: Đại học

i- đặt vấn đề phép biện chứng là học thuyết triết học về biện chứng của thế giới. mà biện chứng của thế giới thì bao gồm: biện chứng khách quan (hay biện chứng của thế giới vật chất) tức là các mối liên hệ các quá trình tương tác, biến đổi, phát triển của các sự vật, hiện tượng vất chất, và biện chứ

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.

[Ẩn quảng cáo]