Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:13665|Tải về:25|Số trang:14 | Ngày upload:29/01/2012

lời mở đầu sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường (kttt) theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước là xu hướng tất yếu của mọi xã hội. đặc biệt trong giai

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.