/ 29

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt nam của đảng ta hiện nay

Upload: MinLag.dokovn|Ngày: 09/01/2012|Lượt xem: 505|Tải về: 0|Cấp: Đại học

đề tài. sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở việt nam của đảng ta hiện nay lời mở đầu. sau đại hội toàn quốc lần thứ viii, tiếp tục thực hiện đường lối được đề ra từ đại hội vi của đảng, giê đây chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới- thời kỳ đẩy nhanh công nghhiệp hoá hiện đại hoá đất nước định hướng phát triển nhằm mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ câu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh....

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.