Sửa chữa động cơ phun xăng điện tử trên các loại xe gắn máy của hãng honda

Upload: GiaNghiNguyen.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 4407|Tải về: 47|Cấp: Đại học

trường đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcm nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp đề tài: “biên soạn tài liệu sửa chữa động cơ phun xăng điện tử trên các loại xe gắn máy của hãng honda” giáo viên hướng dẫn: pgs.ts. đỗ văn dũng sinh viên thực hiện: 1. hồ văn thu mssv: 05105110 2. nguyễn minh trí mssv: 05105121 khoa:

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

“BIÊN SOẠN TÀI LIỆU SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ PHUN XĂNG ĐIỆN

TỬ TRÊN CÁC LOẠI XE GẮN MÁY CỦA HÃNG HONDA”

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

Sinh viên thực hiện: 1. Hồ Văn Thu MSSV: 05105110

2. Nguyễn Minh Trí MSSV: 05105121

Khoa: Cơ khí động lực

Lớp: 051051A

Khóa học: 2005-2010

I. Nội dung:

1. Dẫn nhập

2. Nội dung chính

2.1 Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI)

 Mô tả hệ thống

 Đặc trưng kỹ thuật

 Kiểm tra chẩn đoán – Tháo lắp

2.2 Hệ thống đánh lửa

2.3 Hệ thống khởi động

2.4 Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu

2.5 Sơ đồ mạch điện

II. Ngày giao đề tài: 08/09/2009

III. Ngày hoàn thành: 20/01/2010

Chủ nhiệm bộ môn Giáo viên hướng dẫn

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: DẪN NHẬP . 11

CHƯƠNG II: HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 13

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 13

1. Sơ đồ khối. 13

2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử . 15

2.1. Vị trí các bộ phận hệ thống phun xăng điện tử. . 15

2.2. Sơ đồ hệ thống và sơ đồ mạch điện. 21

II. ĐẶC TRƯNG KỸ THUẬT 40

1. So sánh giữa bộ chế hòa khí và phun xăng điện tử (PGM – FI) . 40

1.1. Sự vận hành cơ bản từ tốc độ cầm chừng đến tốc độ cao. . 40

1.1.1. Sự vận hành cơ bản. 40

1.1.2. Sự vận hành cơ bản của bộ chế hòa khí. 40

1.1.3. Sự vận hành cơ bản của hệ thống PGM – FI . 41

1.2. Sự làm giàu nhiên liệu ở chế độ khởi động lạnh. . 41

1.2.1. Khởi động lạnh với bộ chế hòa khí (với van nhiệt SE). . 42

1.2.2. Khởi động lạnh với PGM – FI. . 42

1.3. Sự làm giàu nhiên liệu ở chế độ tăng tốc nhanh. . 43

1.3.1. Tăng tốc nhanh với bộ chế hòa khí. 43

1.3.2. Tăng tốc nhanh với PGM – FI. . 43

1.4. Cắt nhiên liệu khi phanh bằng động cơ. 44

1.4.1. Giảm tốc với bộ chế hòa khí. 44

1.4.2. Giảm tốc với PGM – FI. . 45

2. Điều khiển khoảng thời gian phun nhiên liệu. . 46

2.1. Độ mở bướm ga nhỏ áp suất chân không trong đường ống nạp cao . 46

2.2. Độ mở bướm ga lớn/áp suất chân không trong đường nạp nhỏ 47

3. Điều khiển thời điểm phun và thời gian phun trên Suzuki . 47

3.1. ECM . 47

3.2. Thời gian phun (lượng phun). . 48

3.3. Sự bù trừ thời gian phun (lượng phun). . 49

3.4. Thời điểm phun. . 50

4. Vai trò của mỗi cảm biến. . 52

4.1. Cảm biến áp suất trên đường ống nạp (MAP sensor: Manifold Absolute

Pressure 52

4.2. Cảm biến vị trí bướm ga (TP sensor: Throttle Position sensor) . 53

4.3. Cảm biến nhiệt độ khí nạp (IAT sensor: Intake Air Temperature) . 54

4.4. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát (ECT sensor: Engine Coolant

Temperature sensor) . 55

4.5. Cảm biến vị trí trục khuỷu (CKP sensor: Crankcase Position sensor) 55

4.6. Cảm biến cốt cam (*) 57

4.7. Cảm biến O2. (O2 sensor) 57

4.8. Cảm biến góc (bank sensor) 58

5. Hệ thống thông hơi cacte (PCV: Positive Crankcase Ventilation System)(Trên

xe SCR, SHi và dòng xe phân khối lớn). . 59

6. Hệ thống dùng rung động khí thải để nạp không khí vào đường thải. (PAIR -

Pulse Secondary Air Injection)(trên SHi và dòng xe phân khối lớn). . 63

III. CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG PGM – FI. . 66

1. Thông tin kỹ thuật. 66

2. Xữ lý sự cố 68

3. Quy trình tự chẩn đoán. . 68

4. Quy trình cài đặt lại bộ nhớ tự chẩn đoán. . 70

5. Bảng mã lổi. 71

6. Chẩn đoán mã lổi 79

6.1. Đèn báo sự cố nháy 1,8,9 lần (bộ cảm biến)(**) . 84

6.2. Đèn báo sự cố nháy 1 lần, Suzuki: C13, SYM Joyride: 0150 (cảm biến

MAP) . 85

6.3. Đèn báo hỏng nhấp nháy 2 lần (cảm biến MAP)(*) 90

6.4. Đèn báo hỏng nháy 7 lần, SCR: 7 và 57, Suzuki: C15, Sym Joyride: 0115

(cảm biến ECT) 91

6.5. Đèn báo hỏng nháy 8 lần,Suzuki: C14, SYM Joyride: 0120 (cảm biến

TP) . 94

6.6. Đèn báo sự cố nháy 9 lần, Suzuki: C21, SYM Joyride: 0110 (cảm biến

IAT) . 99

6.7. Đèn báo sự cố nháy 11 lần (cảm biến tốc độ xe)(*) . 102

6.8. Đèn báo sự cố nháy 12 lần, Suzuki: C32, C33, C34, C35: SYM Joyride:

0201 (kim phun) (nháy 13, 14, 15 lần *) . 104

6.9. Đèn nhấp nháy 18 lần, Szuki: C11 (cảm biến trục cam)(*) . 107

6.10. Đèn nhấp nháy 19 lần, Suzuki: C12, SYM Joyride: 0335 (cảm biến

đánh lửa) 110

6.11. Đèn báo sự cố nháy 21 lần, SYM Joyride: 0130 (cảm biến O2)(ngoại trừ

Future Neo FI) 112

6.12. Đèn báo sự cố nháy 23 lần (SHi), nháy 24 lần (*) (mạch điện dây nung

cảm biến O2). 114

6.13. Đèn báo sự cố nháy 27 lần (van solenoid VTEC) (VFR 800 VTEC) . 117

6.14. Đèn báo hỏng nháy 29 lần (van IACV)(**) 118

6.15. Đèn báo hỏng nháy 33 lần (EEPROM) . 121

IV. HƯỚNG DẪN THÁO RÁP VÀ KIỂM TRA CÁC BỘ PHẬN HỆ THỐNG

PGM – FI 122

1. Hệ thống cung cấp nhiên liệu 122

1.1. Tháo ráp đường ống nhiên liệu.(**) 122

1.2. Kiểm tra áp suất nhiên liệu . 125

1.3. Kiểm tra lưu lượng . 126

1.4. Kiểm tra bơm xăng . 127

1.4.1. Kiểm tra . 127

1.4.2. Tháo/lắp bơm xăng 127

1.4.3. Thay thế lọc xăng . 129

2. Tháo lắp và kiểm tra thân bướm ga . 129

2.1. Tháo/ráp và kiểm tra bộ thân bướm ga xe phân khối lớn . 129

2.1.1. Tháo/lắp bộ thân bướm ga. . 129

2.1.2. Kim phun . 131

2.1.3. Van khởi động 132

2.2. Tháo/lắp bộ thân bướm ga xe phân khối nhỏ . 135

2.2.1. Tháo bộ thân bướm ga 135

2.2.2. Lắp thân bướm ga 135

2.2.3. Tháo lắp bộ cảm biến . 136

2.2.4. Quy trình cài đặt lại cảm biến TP . 138

2.2.5. Kim phun . 141

3. Tháo/lắp và kiểm tra cảm biến 142

3.1. Cảm biến góc 142

3.2. Cảm biến TP . 143

3.3. Cảm biến ECT 144

4. Các bộ phận khác 145

4.1. Van IACV 145

4.2. Kiểm tra hệ thống PCV(**) 146

4.3. Tháo/lắp và kiểm tra van PAIR . 148

CHƯƠNG III: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA 149

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA . 149

1. Vị trí các bộ phận của hệ thống đánh lửa . 149

2. Sơ đồ mạch điện 153

II. CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA . 157

1. Thông tin kỹ thuật . 157

2. Xử lý sự cố . 158

3. Kiểm tra hệ thống đánh lửa . 161

3.1. Điện áp đỉnh cuộn sơ cấp 161

3.2. Điện áp đỉnh cảm biến đánh lửa 162

3.3. Tháo lắp cảm biến đánh lửa 163

3.4. Thời điểm đánh lửa . 164

CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG 165

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG 165

1. Vị trí các bộ phận của hệ thống khởi động 165

2. Sơ đồ mạch điện hệ thống khởi động 169

II. CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG 173

1. Xữ lý sự cố . 173

2. Kiểm tra 178

2.1. Motor đề . 178

2.2. Relay đề . 178

2.3. Diode 182

CHƯƠNG V: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, THÔNG TIN.(*) 183

I. MÔ TẢ HỆ THỐNG . 183

1. Vị trí các bộ phận 183

2. Thông tin kỹ thuật . 186

3. Thông số kỹ thuật . 186

II. CHẨN ĐOÁN SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, TÍN HIỆU 187

1. Xữ lý sự cố . 187

2. Kiểm tra các bộ phận 189

2.1. Đồng hồ tổ hợp . 189

2.2. Đồng hồ tốc độ xe/cảm biến tốc độ xe. . 190

2.4. Cảm biến và đồng hồ nhiệt độ nước làm mát 192

2.5. Công tắc motor quạt làm mát. . 193

2.6. Công tắc áp suất nhớt . 194

2.7. Cảm biến mức nhiên liệu 195

2.8. Công tắc số Neutral 196

2.9. Công tắc đèn phanh phía trước . 196

2.10. Công tắc đèn phanh phía sau 197

2.11. Công tắc ly hợp 197

2.12. Công tắc máy . 197

2.13. Công tắc tay lái . 197

2.14. Công tắc chân chống bên 199

CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 200

PHỤ LỤC: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN . 202

Sơ đồ mạch điện xe Future Neo FI .PHỤ LỤC 1

Sơ đồ mạch điện xe Air Blade PHỤ LỤC 2-3

Sơ đồ mạch điện xe SCR PHỤ LỤC 4

Sơ đồ mạch điện xe Shi PHỤ LỤC 5

Sơ đồ mạch điện xe CBR 600F . PHỤ LỤC 6-13

Sơ đồ mạch điện xe CBR 600F4 . PHỤ LỤC 14

Sơ đồ mạch điện xe VFR 800 VTEC PHỤ LỤC 15

Sơ đồ mạch điện xe VTX 1800C PHỤ LỤC 16

Sơ đồ mạch điện xe Suzuki GSX 1300R . PHỤ LỤC 17-19

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 222

Lưu ý: Tài liệu dạng PDF

hoặc WORD 200

[Ẩn quảng cáo]