Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Cấp:Đại học|Lượt xem:3279|Tải về:17|Số trang:21 | Ngày upload:19/03/2012

i. phần mở đầu 1.tìm hiểu chung về cuộc khủng hoảng toàn cầu 2008-2009 khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 là một cuộc khủng hoảng bao gồm sự đổ vỡ hàng lo

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.