/ 32

Tác dụng của sự nghiệp CNH - HĐH

Upload: VuongTheVinh.dokovn|Ngày: 22/11/2011|Lượt xem: 4356|Tải về: 4|Cấp: Đại học

đề cương chi tiết a. đặt vấn đề b. nội dung i. tất yếu khách quan và tác dụng của cnh- hđh 1. tính tất tính yếu khách quan 2. tác dụng của cnh- hđh ii. nội dung cơ bản của sự nghiệp cnh- hđh ở nước ta trong các thời kỳ 1. thực chất của vấn đề cnh- hđh 2. những yếu tố chủ yếu tác động đến sự nghiệp cnh- hđh ở nước ta 3. nội dung cơ bản của cnh- hđh trong các thời kỳ a. nội dung cnh- hđh ở giai đoạn 2001- 2010 b. nội dung cnh- hđh ở giai đoạn 2010- 2020 iii. những vấn đề cần giải quyết để tiếp tục thực hiện chiến lược cnh- hđh ở việt nam 1. tạo nguồn vốn tích luỹ cho cnh- hđh 2. đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học- công nghệ mới 3. làm tốt công tác điều tra...

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.