Luận văn, đồ án, báo cáo thực tập, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập lớn, thực tập chuyên ngành

Tác phẩm báo chí đại cương

Cấp:Đại học|Lượt xem:8256|Tải về:48|Số trang:111 | Ngày upload:19/03/2012

tác phẩm báo chí đại cương số đơn vị học trình: 3 số tiết: 45 1. mục tiêu: - môn học này được triển khai trong học kì 2/8, cho sinh viên năm thứ nhất (đại học b

Đăng nhập để xem đầy đủ tài liệu.